Repræsentanter for sommerhusejerne på strækningen mellem Langerhuse ved Harboøre i nord og Vejlby/Ferring i syd har sendt nedenstående brev til de konservatives politiske leder Søren Pape Poulsen.


Kære Søren Pape Poulsen.

Vi vil hermed gerne invitere dig og den øvrige folketingsgruppe en tur til Vrist ved Harboøre, for at I kan få muligheden for at opleve en af Danmarks Kronjuveler, et uberørt stykke af Vestkysten, et stykke helt unik natur.

Vi repræsenterer godt 1000 sommerhusejere på strækningen mellem Langerhuse ved Harboøre i nord og Vejlby/Ferring mod syd.

Enkelte sommerhusejere har givet udtryk for, at de er for oprettelsen af en ny havmøllepark, Vesterhav Nord.

Men langt den største del af grundejerne, herunder også flere lokale borgere og fastboende i sommerhusområderne, har klart tilkendegivet, at de frygter for en opstilling af en havmøllepark kun ca. 4 km. fra kysten.

Foreninger i området havde derfor anmodet Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt om at deltage i et offentligt møde lørdag den 17. sept. 2016. Ministeren redegjorde her for det indgåede forlig, baggrunden for hans og Venstres forslag om ikke at antage det indkomne tilbud fra Vattenfall, ligesom Ministeren beredvilligt svarede på mange spørgsmål fra de fremmødte.

Efter mødet opfordrede vi Ministeren til et kort besøg ved Vrist hvor møllerne i givet skal opstilles. Der er ingen tvivl om, at Ministeren var betaget af det uberørte landskab og udsigten over havet til en ubrudt horisont. Ministeren gav da også udtryk for, at det ville være forfærdeligt hvis et sådant landskab skulle ødelægges af en mægtig møllepark så tæt på land.

Lars Chr. Lilleholts klare budskab var derfor også:

Jeg har fortrudt, at jeg stemte for et forlig omkring opstilling af kystnære havmølleparker, ikke kun ved Vesterhav Nord, men i alle de udpegede områder. Vi skal fortsætte udbygningen af møller til havs, men de skal placeres meget længere fra kysten.

Det er utroligt let at vedtage store planer på baggrund af en relativ beskeden viden om konkrete forhold over alt i landet. Selv velmente forsøg på at anskueliggøre konsekvenserne af opstilling af mølleparker gennem visualiseringer, giver kun i mindre omfang et reelt billede af de ændringer der er en konsekvens af så voldsomme indgreb.

Det er vores oplevelse, at man kun ved at have besøgt stedet, kan danne sig et indtryk af hvad opstilling af møller med en højde på 190 m. og over så lange strækninger reelt betyder for den landskabelige oplevelse.

VVM-redegørelsen forsøger at beskrive flere forskellige forhold.

I den udarbejdede VVM-redegørelse anføres bl.a. følgende:

”I hovedparten af området indenfor nær- og mellemzonen er der både en national, regional og lokal beskyttelsesinteresse knyttet til landskabet og oplevelsen af landskabet. Undersøgelsesområdet for havmølleparken har en udstrækning på 18 km langs kysten, og havmøllerne vil derfor mange steder kunne fylde hele baggrunden, når de særligt værdifulde landskaber opleves.

Fra kysten og de høje klitter er en væsentlig del af landskabsoplevelsen de vide og uforstyrrede udsigter over havet og langs kysten. Fra stranden opleves landskabet som et velafgrænset kystrum, der mod øst afgrænses af høje klitter og mod vest åbner sig over Vesterhavet.

Fra stranden ved Vejlby og Langerhuse vil havmøllerne fylde hele synsfeltet, når man fra samme sted i landskabet kigger ud over havet mod nordvest og sydvest.

På grund af den lovpligtige lysafmærkning af havmøllerne vil den visuelle påvirkning også være til stede i skumringen, om natten og i dårligt vejr, hvor man vil kunne se det blinkende lys på møllerne. Belysningen om natten vil komme til at bestå af rødt lys monteret på havmøllernes nacelle. Lyset blinker med et fast interval.

Om dagen anvendes samme belysning som natbelysningen på møller under 150 m højde, mens lyset på møller over 150 m (eksempelvis 10 MW møller) er anderledes. Det betyder, at der for møller over 150 m skal være intensivt hvidt blinkende lys på om dagen. Havmøllerne forsynes endvidere med gul blinkende søfartsafmærkning, samtidig med at den nederste del af fundamenterne vil blive malet gult. Visualiseringen nedenfor illustrerer den situation, hvor lysene er ”tændt”, men visualiseringen kan ikke illustrere selve den blinkende effekt. Det vurderes, at blinkene i nogen grad vil forstærke den visuelle effekt.

Det vestvendte kystlandskab indenfor nær- og mellemzone vurderes at blive væsentligt påvirket af såvel 3 MW havmøller som 10 MW havmøller. I det øvrige kystlandskab og i landskabet nær Krik Vig, Nissum bredning og Bøvling Fjord i mellemzonen vurderes påvirkningen at være moderat. Længere mod sydøst i landbrugslandskabet uden kystnærhed vurderes påvirkningen at være ubetydelig.

Lysafmærkningen betyder, at landskabet også vil blive påvirket i gråvejr og om natten.

I forbindelse med de gennemførte visualiseringer oplyses bl.a. følgende:

”Visualiseringerne skal betragtes som en efterligning af virkeligheden, som ikke forklarer alle forhold, der har indflydelse på havmøllernes fremtræden på et givent sted.

Typisk vil møllerne fremstå forholdsvis tydeligere, når man befinder sig på stedet, end når man betragter dem på et foto. Det gælder særligt fordi, det på papir (fast medie) kan være svært at gengive den fornemmelse af, at landskabet fylder hele synsfeltet ud, hele vejen rundt omkring én, som man vil have, hvis man selv stod på stedet.

Generelt er gengivelser med så store fotos/visualiseringer som muligt en væsentlig fordel. Rapporten er trykt i et liggende A3 format for netop at give plads til store billeder, men det kan også være en fordel at betragte visualiseringerne på en storskærm/projektor (i høj opløsning) for at få et fyldestgørende indtryk af forholdene, som de vil være, hvis man selv stod på stedet.”

Vi har desværre ikke mulighed for at kunne gengive visualiseringerne i A3 format, men her gengives kun højre del af en visualisering, der forsøger at illustrere opstilling af 8 stk. 10 MW møller (ud af 20 mulige) placeret ca. 5,2 km. fra land.

Dette svarer meget godt til det bud Vattenfall har afgivet, og indebærer at der over en ca. 18 km. lang strækning af en til dato uberørt kyst opstilles møller med en tiphøjde på 189 m. (ca. 5,5 gange højden på Rundetårn).

billede1

 

Det er vores håb, at du som formand for det Konservative Folkeparti, vil deltage i en besigtigelse af de lokale forhold inden der træffes yderligere beslutninger omkring de kystnære havmølleparker, meget gerne sammen med dine kolleger i Folketingsgruppen.

Vi er bekendt med at Stefan Agger, folketingskandidat for det Konservative Folkeparti og nuværende medlem af kommunalbestyrelsen i Lemvig, deler vore synspunkter, hvorfor vi har sendt ham en kopi af dette brev, med håbet om, at han sammen med dig og repræsentanter fra vore foreninger, kan gennemføre en besigtigelse og kort drøfte vore bekymringer for konsekvenserne af opstilling af de kystnære havmølleparker.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kopi tilsendt
Stefan Agger
Nybrovej 10, 7620 Lemvig. Telefon 30 13 20 15
Mail: stefan.agger@lemvig.dk

 

Med venlig hilsen

Carsten Johansen
Formand for Grundejerforeningen Vejlby Strand
Mail: carsten.johansen@mail.mira.dk

Svend Aage Larsen
Formand for Ejerlaget Sletten
Mail: sl.vejle@gmail.com

Alwin Neumann
Formand for grundejerforeningen Vejlby Klit
Mail: alwin.Neumann@privat.dk

Bendt B. Nielsen
Formand for Vrist Pumpelag
Mail: bb@fiberpost.dk