Redegørelse om høringen for vindmølleprojektet Vesterhav Syd

26. april 2018 kl. 10:33

Læserbrev: Det er med stigende bekymring, at man åbner sin lokale avis og slår op på debatsiden. Hver dag er der nye læserbreve, der tilsammen tegner et billede af en høringsrunde for seks år siden om vindmølleprojektet Vesterhav Syd, som hverken demokratiet eller Ringkøbing-Skjern Kommune kan være bekendt.

Vi stillede under valgkampen vælgerne i udsigt, at der ville komme et skift til mere åbenhed i de politiske beslutninger og en anden forvaltningskultur end den, der tidligere herskede på rådhuset i Ringkøbing – også altså også i 2012, da høringsrunden blev gennemført.

Hvis høringsfasen er gennemført på et ufuldstændigt, forkert eller ulovligt grundlag, er vi efter min mening forpligtet til at omgøre vores tidligere beslutninger og gøre både energiministeren og andre relevante myndigheder opmærksom på dette.

Et umiddelbart billede af beslutningsprocessen er, at man har tænkt kortsigtet i en hurtig, økonomisk gevinst til Hvide Sande Havn og nogle af havnens operatører på bekostning af et af kommunens største aktiver, turismen, der hvert år tilfører kommunen mere værdi, end havnen nogensinde kommer til.

I første omgang anmoder jeg om, at borgmesteren iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der rent faktisk er foregået og herefter giver byrådet og borgerne en ordentlig og grundig redegørelse på et åbent byrådsmøde.

Jeg ser således frem til at få svar på blandt andet disse spørgsmål:

1. Hvor i styrelsesloven eller forvaltningsloven er der hjemmel til, at en kommunal ejet havn kan uddelegere sine høringsbeføjelser til et adhoc-udvalg med deltagelse af private virksomheder med åbenlyse, økonomiske interesser i, at høringen falder ud til deres fordel?

2. Hvem i det politiske system eller forvaltningen har i sin tid givet grønt lys for, at havnens ledelse/bestyrelse overgav sin høringsret til havnens aktører?

3. Hvorfor blev Ringkøbing Fjord Turisme fravalgt som høringsberettiget i det af havnen nedsatte udvalg til fordel for en af erhvervsforeningen Hvide Sande Service Group rekvireret udtalelse fra Holmsland Klit Turistforening, og hvorfor har Ringkøbing-Skjern Kommune i sin tid ikke medsendt samtlige høringssvar til de statslige myndigheder? Det er hævdet fra flere sider, at Ringkøbing-Skjern Kommune kun har vedlagt de høringssvar, der stemte overens med svaret fra Hvide Sande Havn, men at kritiske høringssvar fra blandt andet Turistforeningen, Søndervig Beboerforening, sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit og Danmarks Naturfredningsforening aldrig nåede hverken miljømyndighederne eller energiministerens bord.

4. Hvis dette er korrekt, bedes borgmesteren placere et ansvar for, at noget sådant er foregået, samt redegøre for, om der er andre og i så fald hvilke borgere, institutioner og foreninger, der er forbigået på samme måde?

5. Var det for at tækkes Vattenfall, at man indstillede en så kystnær placering, eller handler det om, at Hvide Sande Havn er for lille til de store skibe og specialfartøjer, der anvendes til etablering afhavmøller på dybt vand? Eller var det på baggrund af drøftelser med Sydvestjysk Fiskeriforening, som det fra flere sider hævdes?

6. I hvilket omfang er der fra RKSK leveret bidrag til udarbejdelsen af screeningsrapporten “Kystnære havmøller i Danmark – Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012 – Endelig rapport”? Der spørges særligt i forhold til udpegningen af screeningsområdet for Vesterhav Syd angivet på rapportens side 33, imens der flere steder i rapportens tekst anføres en afstandsangivelse på 20 kilometer, men intet i tekst om 10 kilometer.

7. Har det fra RKSK været bemærket, at der i screeningsrapporten “Kystnære havmøller i Danmark – Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 kilometer fra kysten oktober 2012 – Endelig rapport” alene er anført, at forholdene om fiskeriet skal undersøges, men at turismen ikke er nævnt på side 33 om Vesterhav Syd, men for eksempel for Jammerbugt? Og at turisterhvervets brancheorganisationer som fx VisitDenmark eller udlejningsbureauernes brancheforening ikke fremgår af høringslisten (rapportens bilag 3)?

8. Hvad var baggrunden for, og lovligheden af, at RKSK d. 17/12-2013 stiftede aktieselskabet Vesterhav Syd A/S med RAH og den private erhvervsorganisation Hvide Sande Service Group som medstiftere, og at den kommunale Hvide Sande Havn efterfølgende indtrådte som aktionær i selskabet?

9. I hvilket omfang har RKSK og bestyrelsen hos Hvide Sande Havn været orienteret om, at havnedirektøren i en mail d. 25/4-2016 opfordrer medlemmerne af Hvide Sande Service Group til at indmelde sig i Ringkøbing Fjord Turisme og stemme til fordel for denne forenings formand, på foreningens efterfølgende ekstraordinære generalforsamling?

10. Jeg kan gennem dagspressen konstatere, at fødevareminister Esben Lunde Larsen på eget initiativ har medvirket i et møde med Vattenfall, angiveligt for at få møllerne fjernet fra den planlagte og meget kystnære placering. I hvilket omfang har Ringkøbing-Skjern Kommune haft kontakt til og bistået denne for sagen komplet uvedkommende minister?

Jeg ser frem til borgmesterens redegørelse på det kommende byrådsmøde, og som sagt på den del af mødet, der er åben for offentligheden.

 

Med venlig hilsen

 

Mogens Skou