Hvordan en Havnedirektør forsøger at manipulere med virkeligheden!
Under overskriften “Havmøller vil skabe indblik, forståelse og respekt” forsøger Havnedirektør Steen Davidsen, formand for Hvide Sande Servicegroup (HSSG)) i læserbrev i Dagbladet den 18. februar 2016 at opbygge en argumentation, der kan retfærdiggøre de ødelæggelser, som Havmøllepark Vesterhav Syd vil medføre for Holmslands Klit, når kæmpemøller på 220 m opsættes mellem 4 og 8 km fra land.

Foreningen STOP Vesterhav Syd finder, at Havnedirektørens argumentation har en karakter, der grænser til det usaglige, alene med det formål – for enhver pris – at tilgodese Hvide Sande havn, uanset hvor lille en beskæftigelsesmæssig effekt havmølleparken afføder og uanset hvad konsekvenserne bliver for turisterhvervet og området i øvrigt..

Kæmpemøller tæt på kysten vil opleves som et æstetisk smukt billede eller hvad?
Havnedirektøren prøver at sælge det glade budskab om, “at kæmpemøller tæt på kysten vil opleves som et smukt æstetisk billede på funktionel bæredygtig energiproduktion – og dermed per definition som værende i harmoni med naturen.” Den statslige VVM redegørelse taler et helt andet sprog:

“På grund af landskabets store oplevelsesværdi, der er knyttet til oplevelsen af det ”rå”, ”vilde” og uforstyrrede kystlandskab, vurderes møllernes synlighed at få en stor forstyrrende effekt. Både fra kysten og klitterne vurderes møllerne at blive så markante i landskabsbilledet, at de vil tilføre landskabet en høj grad af forstyrrelse, der vil præge både karakteren og oplevelsen af kysten og klitlandskabet.”

Klar tale, men det preller tilsyneladende af på Havnedirektøren og de stærke interesser omkring Hvide Sande havn. Alt er til salg, blot havnens interesser tilgodeses!

Den reelle dagsorden er Hvide Sande havn
Havnedirektørens budskab er baseret på et tvivlsomt natursyn og “et spørgsmål om at tage ansvar og vise, hvordan en af vores lokale ressourcer – vinden udnyttes i Naturens Rige.” Flotte ord, men hvad er realiteterne ?
Havnedirektøren og HSSG har et ønske om at tilføre Hvide Sande Havn nye aktiviteter. Dette bakkes op – selvfølgelig- af formanden for havnen borgmester Iver Enevoldsen. For at sælge dette budskab prøver Havnedirektøren, bakket op af Borgmesteren, at pakke de kystnære havmøller ind i et sæt af værdier om ansvar og bæredygtighed. For Havnedirektøren og HSSG er den eneste værdi, som reelt gælder: Et tvivlsomt natursyn baseret på at skabe omsætning og indtjening for havnen og tilknyttede virksomheder, uanset de naturmæssige konsekvenser. Al anden snak er bortklaring og manglende selverkendelse af, hvordan tingene ser ud. Det er kommet frem nu, hvor modstanden mod Havmøllepark Vesterhav Syd for alvor begynder at vise sig, efter at et flertal af tyske turister vil fravælge området, hvis de kystnære havmøller kommer.

Hvad er så Hvide Sande havns muligheder? Vattenfall har fravalgt Hvide Sande som servicehavn for Horns Rev 3 havmølleparken og valgt Esbjerg på trods af længere sejltid. For at få del i Havmøllepark Syd skal Hvide Sande konkurrere med Danmarks førende offshore havn med alle de store operatører og firmaer til stede med tusindvis af kompetente medarbejdere. Tror man virkelig i HSSG, at man kan matche Esbjerg?

Om offentlighedens inddragelse i planprocessen har været illusorisk.
Havnedirektøren anfører, “at vi har været igennem en omfattende, seriøs og fagligt meget nuanceret planproces, der er sket i fuld offentlighed”. Dette er langt fra tilfældet. Planerne for Vesterhav Syd er blevet lusket igennem på værste vis af de statslige planmyndigheder bistået af Borgmesteren og Byrådet, uden at offentligheden har haft en reel chance for at blive hørt og inddraget. Beslutningen om at placere Vesterhav Syd mellem 4 og 8 km fra land er reelt truffet i efteråret 2012 af det energipolitiske flertal i Folketinget efter en forudgående høring af myndigheder, herunder Ringkøbing-Skjern kommune. Offentligheden var overhovedet ikke bekendt med, hvad der var i gære. Hverken den daværende minister eller borgmester Iver Enevoldsen gjorde noget for at informere eller involvere den brede offentlighed om projektet. Borgmesteren holdt sin viden om projektet tæt inde til kroppen. Selv de lokale turistvirksomheder (udlejningsbureauer, campingpladser, forretninger) kendte ikke noget til projektet dengang og blev ej heller involveret.

I foråret 2014 starter den statslige VVM procedure med “Indkaldelse af ideer og forslag til VVM for Vesterhav Syd havmøllepark”. Med grundlag i planlovens bestemmelser om inddragelse af offentligheden i større projekter med store miljø- og samfundsmæssige konsekvenser indbyder Naturstyrelsen og Energistyrelsen offentligheden til at komme med forslag og idéer, men det præciseres, at placeringen af området for Havmøllepark Vesterhav Syd ikke er til debat ! Forslag fra flere sider om at undersøge alternative placeringer afvises derfor med henvisning til, at det energipolitiske flertal i Folketinget har besluttet placeringen.

Da den endelige VVM redegørelse kommer i foråret 2015 fastslås det med syvtommersøm, at forudsætningen for VVM redegørelsen er den af Folketingsflertallet besluttede placering. Alle indsigelser mod den kystnære placering og de ødelæggelser dette medfører afvises af de statslige planmyndigheder (Naturstyrelsen og Energistyrelsen) med den begrundelse, at det energipolitiske flertal i Folketinget har besluttet at sådan skal det være !

Inddragelsen af offentligheden, herunder borgere og virksomheder, der berøres på ejendomsværdi og indtjening, har ikke været reel. Det hele har været besluttet på forhånd og argumentationen i VVM redegørelsen har alene haft til mål at legitimere den fastlagte placering af Vesterhav Syd.

Om Ringkøbing-Skjern kommunes rolle i planlægningen.
Havnedirektøren forsøger at tegne et billede af “Ringkøbing-Skjern kommunes rettidige, seriøse og vedholdende indsats i planprocessen”. Fakta er, at Byrådet med Borgmesteren i spidsen har lagt sig fladt ned på ryggen og klappet af begejstring over, at nu vil der komme arbejdspladser i Hvide Sande uden overhovedet at forholde sig til alle de negativ konsekvenser, som havmølleparken medfører for turismen i kommunen. Det er ej heller Byrådet eller Borgmesteren, der har medvirket til at få møllerne rykket længere ud ved Søndervig, det er en and – nærmere betegnet en sortand. Sortanden er en beskyttet fugleart, som Danmark ifølge et EU direktiv er forpligtiget til at sikre gunstig bevaringsstatus for. Det samlede antal møller fastholdes i området med en tættere placering i det nu reducerede område.

Om de 3 Hvide Sande møller
Havnedirektøren udtaler, at de 3 møller på Hvide Sande Havn ikke har givet problemer, udover at 2 lodsejerne har fået tilkendt erstatning for værditab på deres ejendomme. Hvad så med de 21 andre, der også har klaget over møllerne, men som ikke fik medhold, eller de mange andre lodsejere, der ikke har kunnet gennemskue eller haft mod til at udfordre de bureaukratiske regler for erstatning efter værditabsordningen?
De 3 Hvide Sande møller er placeret som en del af havneområdet. Enhver analogi med en fremtidig Havmøllepark Vesterhav Syd er useriøs grænsende til det tåbelige!
Alle argumenter gælder tilsyneladende, når Hvide Sande havns interesser skal varetages, koste hvad det vil, naturen og andre betaler regningen!

Det er sidste udkald nu
Havmøllepark Vesterhav Syd er med i en samlet statslig udbudspakke, hvor en række konsortier er blevet indbudt til at give en pris på, hvad det skal koste at producere el i 6 nærmere angivne kystnære områder i Danmark. Konsortierne har en frist frem til primo april på at afgive tilbud. Byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune har stadigvæk mulighed for at sige fra. For at gennemføre Vesterhav Syd skal Byrådet vedtage et kommuneplantillæg, der muliggør at statens forsyningsselskab, Energi.dk, kan etablere forbindelseskabel fra ilandføringen på Holmslands Klit til det overordnede transmissionsnet ved Stoustrup udenfor Tarm.

Vi føler, at der med den seneste tids debat er blevet kastet et nyt lys over, hvad konsekvenserne af Havmøllepark Vesterhav Syd vil være. Så derfor til både statslige og kommunale beslutningstagere: Tænk Jer nu om endnu engang. Stop Vesterhav Syd inden det er for sent!

Foreningen STOP Vesterhav Syd
Preben Greibe Formand
Mågedalen
Tlf. 23717884