Liberal Alliance vil prøve på alle måder at stoppe udbygningen af havvindmøller.

Villum Christensen MF udtaler:

“Der klages fra alle steder i landet. Så mon ikke det snart står klart, at det er en tabersag.
Jeg kunne godt gætte på, at der i første omgang kommer en udsættelse – og så vil man droppe det helt om tre år. Måske jeg er for naiv.
Vi har en mulighed for at bringe sagen op i folketinget som beslutningsforslag. Mange menige Venstrefolk har jo offentligt sagt ministeren imod.”

 

Villum Christensen har stillet Ministeren en række spørgsmål som vi her gengiver.

Spørgsmål fra Villum Christensen LA 2015-10-28

 • Vil ministeren oplyse, hvilke konsekvenser af de gennemførte VVM-undersøgelser der vil være for lokaliseringen af de planlagte udbud af kystnære havvindmøller?

 • Vil ministeren oplyse, hvor koncentrationen af den udbudte kapacitet på 350 MW forventes at blive efter de gennemførte VVM-undersøgelser og drøftelsen heraf i forligskredsen?

 • Vil ministeren oplyse, hvor stor en kapacitet og hvor mange møller der kan forventes opstillet på hver af lokationerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord?

 • Vil ministeren oplyse, om det i de gennemførte VVM-undersøgelser er undersøgt, om en opstilling af møller på lokationerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Horns Rev samlet har påvirkning af fiskerierhvervet i området?

 • Vil ministeren oplyse, hvilken størrelse møller der må antages anvendt på lokationerne Vesterhav Syd, henholdsvis Vesterhav Nord?

 • Vil ministeren oplyse, om det fortsat er intentionen at udbyde de kystnære havvindmøller med et prisloft på 70 øre pr. kWh?

 • Vil ministeren oplyse, hvor stort et tilskud der ville skulle ydes i alt, såfremt der skal ydes tilskud svarende til prisloftet på 70 øre pr. kWh til de kystnære havvindmøller?

 • Vil ministeren begrunde behovet for et prisloft på 70 øre pr. kWh til de planlagt udbudte kystnære havvindmøller, efter der har vist sig interesse for at etablere kystnære havvindmøller efter åben dør-ordningen med et tilskud på 25 øre pr. kWh?

 • Vil ministeren beregne den potentielle besparelse for elkunderne, hvis de udbudte kystnære havvindmøller udbydes med et prisloft svarende til det, der gælder for møller under åben dør-ordningen, i forhold til, at de udbudte møller bliver etableret med et prisloft på 70 øre pr. kWh?

 • Kan ministeren oplyse, om der findes økonomisk teori om, hvorvidt fastsættelse af et prisloft i sig selv må antages at påvirke bydernes prissætning i opadgående retning?

 • Vil ministeren oplyse, hvor mange private udlejningsejendomme og almene boligafdelinger der ikke har de lovpligtige energimærker?

 • Og vil ministeren oversende en liste over almene boligselskaber, der ikke opfylder lovens krav om energimærker i samtlige ejendomme?

 • Hvis Danmark skulle overholde minimumsforpligtelsen i Energisparedirektivet, hvor mange TJ skulle så spares årligt i Danmark i forbindelse med Energispareordningen (ESO), og hvor langt er Danmark fra at nå dels det forpligtede mål på 1,5 pct., dels det med energispareaftalen fastsatte mål om besparelser på 3 pct. i 2020 målt i forhold til forbruget i 2006?

 • Kan ministeren redegøre for, hvorledes han tilsikrer, at energikoncernerne ikke optjener overnormal profit, når koncernselskaberne handler med sig selv – herunder, at der føres aktivt tilsyn med, at reglerne om transfer pricing overholdes?