Generalforsamling StopVesterhavSyd

Lørdag den 13. oktober 2018 – Holmsland Kulturcenter.

75 medlemmer mødte op.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen forslog Jens Kirk som blev enstemmigt valgt:
 2. Bestyrelsens beretning.

  Hvad er der sket siden sidste generalforsamling?
  Efter sidste generalforsamling besluttede bestyrelsen at afvente kommunevalget, før der skulle tages nye initiativer. Tanken var, at der måske kunne komme nye folk til i byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune. Måske kunne der findes en anden holdning til møllerne end der havde været i det tidligere byråd.
  Det var fortsat bestyrelsen opfattelse, at vi skulle gå efter at påvirke beslutnings-tagerne. Kun i de kredse kunne man håbe på initiativer, der ville kunne støtte vor sag.

  Byrådet fik en lidt anden sammensætning og nye mennesker i byrådet. Vi tog fat i borgmesteren medio januar 2018 for at få et møde med ham. Vi ville forklare vor sag og hvad vi mente han/byrådet kunne gøre for vor sag.
  Det lykkedes for os at få mere end et møde med borgmesteren. Vi fik opfattelsen af, at borgmesteren var klar til at prøve at gøre noget for at få flyttet møllerne længere ud på havet. Vi var klar over, at det ikke kunne lade sig gøre at få møllerne flyttet længere ud end 10 km. Det ville dog være en forbedring, hvis det kunne lade sig gøre.
  Nogen fortalte os, at Vattenfall skulle have givet udtryk for, at de måske kunne være med til at flytte møllerne længere ud end i det fremlagte projekt. Det rygte levede ikke længe. På den næste besøg på kysten slog Vattenfall fast, de ikke ville være med til at flytte møllerne. Projektet stod fast.

  Vore drøftelser med borgmesteren resulterede i, at der blev sendt et brev til Ministeren, hvori man gav udtryk for, at man gerne ville have flyttet møllerne længere ud på havet. Det var bestemt ikke et enigt byråd, der stod bag den henvendelse.
  Den henvendelse kom der ikke noget brugbart ud af. Der skal stadigvæk tælles til 90 mandater på Christiansborg for at få ændret noget.

  Herefter oplevede vi, at Vattenfall inviterede til informationsmøde i Hvide sande skærtorsdag. Der blev holdt to møder. På begge møderne gik bølgerne højt. Det kan stadig synes lidt uklart hvad formålet med de to møder var.

  Byrådet besluttede under pres, at igangsætte en undersøgelse af, hvordan sagsbehandlingen og beslutningsprocessen havde været fra 2012 og frem.

  Det er resulteret i at byrådet har anmodet Kammeradvokaten om at foretage denne undersøgelse. Iflg. oplysninger fra Kammeradvokaten er det kommunen som opdragsgiver, der angiver hvem og hvad der evt. skal høres/undersøges.

  Bestyrelsen finder denne fremgangsmåde meget kritisabel. Vi mener faktisk, at hvis det er sådan man gerne vil have det til at foregå, så en pengene spildt.

  Men inden denne aktivitet blev igangsat, begyndte Vattenfall på forundersøgelserne for Taksationsmyndighedens besøg. Der skulle tages billeder fra de ejendomme der har indgivet klage. Det viser sig, at de visualiseringer der nu er blevet udarbejdet meget godt svarer til visualiseringer, vi har fået lavet i de sidste ca 3 år. Så vi var ikke forkert på den, som mange ville hævde dengang. Man kunne med rette forvente at Vattenfall ville stå med røde ører over de visualisering de fremlagde dels på informationsmødet i Kloster og dels i det udarbejdede prospekt.

  Det er afgjort, at de fleste af de grundejere der har indgivet klage efter fristen ikke får deres klage behandlet. Vi tror, at Taksationsmyndigheden har besøgt alle grundejere der har indgivet klage rettidig. Nu skal man i gang med en vurdering af alle sagerne. Klagerne får svar i første kvartal af 2019. Alle klagere får svar samtidig.

  Det er fortsat bestyrelses opfattelse, at vi holder fast i beslutningen om, at denne forening ikke skal have noget at gøre med evt. gruppesøgsmål eller lignende.

  Det er bestyrelsens anbefaling til generalforsamlingen, at man fortsætter foreningens virke i et år. Skulle det undervejs vise sig, at der er behov for at træffe en anden beslutning, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

  Formanden rettede en tak til bestyrelsen for arbejdet i det år der er gået. Specielt rettede formanden en stor tak til Thue Amstrup for den meget store indsat han har ydet.

  Herefter overgav formanden beretningen til debat i forsamlingen.

  Beretningen affødte en række spørgsmål og informationer fra medlemmerne.

  En meget stor delt omhandlede den nu overståede besøg hos de enkelte grundejere af Taksationskommissionen. Det er udenfor foreningens regi, da det er spørgsmål mellem den enkelte grundejer og Taksationskommissionen.

  Der blev yderligere redegjort for de kontakter, der i samarbejde med Sammenslutningen har været med Energistyrelsen, Energiklagenævnet, Energiudvalget, Ringkøbing-Skjern Kommune, Taksationskommissionen o.a.

  Partshøringen fra Vattenfall blev drøftet.

  Energiklagenævnet har endnu ikke afgjort klage fra Sammenslutningen.

  Der fremkommer stadig nye oplysninger om støjmålinger. Der er senest lagt en redegørelse fra Energistyrelsen på vores hjemmeside med centraladministrationens seneste vurderinger.

  Udlejningsbureauernes advokat fortsat arbejder med sagen, og at han endnu ikke har modtaget den endelige afgørelse på den klage, han har sendt omkring den manglende overholdelse af VVM redegørelsen.

  Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelse indstilling om, at foreningen fortsætter endnu et år.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Ellen Marie Vestergaard fremlagde regnskab. Periodens resultat – underskud på 10.000 kr.  Formue 2.916 kr.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Den siddende bestyrelse stillede op til genvalg og blev valgt.
  Preben Greibe – Thue Amstrup-Jørgensen – Ellen Marie Vestergaard – Lars Schwartz – Jørgen Majland Hansen – Bent Johansson               

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Jens Kirk genvalgtes som revisor.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.
  Kontingent er fastsat 100 kr. – donationer modtages gerne.

 

 1. Eventuelt.