Her kan du læse Lars Chr. Lilleholts svar på henvendelse angående den potentielle kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

 

 

Svar på henvendelse angående den potentielle kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd

Kære Thue Amstrup-Jørgensen

Tak for din henvendelse på vegne af Søndervig beboerforening, Sammenslutningen af sommerhusejere på Holmlands Klit, Søndervig Centerforening & Foreningen Stop Vesterhav Syd dateret d. 9. november 2015 angående havvindmølleparken Vesterhav Syd.

Erhvervs- og vækstministeren har desuden anmodet mig om at besvare din henvendelse til ham, som du har sendt på vegne af Sammenslutningen af sommerhusejere på Holmlands Klit dateret d. 4. november 2015. Jeg vil hermed svare på vegne af os begge.

I begge henvendelser udtrykker I bekymring over en potentiel kommende havvindmøllepark ud for Søndervig. I mener ikke, at der er lokal opbakning til projektet, og at en havvindmøllepark vil påvirke kystturismen negativt.

Der er bred politisk enighed om at fortsætte processen med det kystnære havvindmølleudbud. Udgangspunktet er, som I også bemærker, at opnå en billigere afregning end for anlæg længere ude på havet. Vindmølleparker længere ude på havet er typisk dyrere at opstille og servicere pga. større havdybder og den større afstand til land end en park tættere på kysten. For at holde prisen på de kystnære havvindmølleparker nede er der fastsat et budloft på 70 øre/kWh. Den endelig afregningspris for det/de vindende projekt(er) kendes dog først, når udbuddet er afgjort.

Det er naturligvis ærgerligt, hvis I føler, at I ikke er blevet hørt i processen. Energistyrelsen og Naturstyrelsen, som deler ansvaret for det kystnære udbud, har været meget opmærksom på lokal opbakning og inddragelse af borgere i udvælgelsesprocessen. Ringkøbing-Skjern Kommune har fra starten af udtrykt opbakning til projektet. Endvidere støtter store dele af det lokale  erhvervsliv også projektet, heriblandt den lokale turistforening. Fra lokal side er det oplyst, at en havvindmøllepark vil kunne bidrage med ekstra arbejdspladser og aktivitet i kommunen – både i forbindelse med opførelse ENERGI-, FORSYNINGS OG KLIMAMINISTERIET og ved servicering af vindmøllerne. En sådan vækst og udvikling i Dan-marks yderområder har høj prioritet for regeringen.

I hvilken grad etablering af en havvindmøllepark vil påvirke turismen i områ-det er svær at vurdere. I følge VVM-redegørelsen varierer holdninger til vindmøller meget i befolkningen, hvilket også er gældende blandt turister. Den lokale turistforening vurderer, at en havvindmøllepark vil kunne trække turister til området, og at kommunen kan profilere sig som en grøn og bæredygtig feriedestination.

Det er korrekt, at Energistyrelsen har modtaget mange bemærkninger til VVM-høringen. I den forbindelse blev sommerhusejere på lige fod med hel-årsbeboere inviteret til at komme med kommentarer og indsigelser i løbet af processen. I kan finde alle høringssvar på Energistyrelsens hjemmeside. Hø-ringssvarene er nu ved at blive behandlet, og et samlet høringsnotat vil blive offentliggjort ligeledes på Energistyrelsens hjemmeside. Dette vil indgå i den samlede vurdering. Webadressen er: www.ens.dk/kystnære.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt