Status for anmeldelser af værditabserstatninger

Den 04. april har vi fået oplyst at der er modtaget 450 ansøgninger.

 

Forsinket anmeldelse af erstatningskrav.

Der er fortsat mulighed for at søge erstatning for værditab som følge af Havmøllepark Vesterhav Syd

Fristen for at anmelde krav om erstatning for værditab som følge af havmøllepark Vesterhav Syd udløb den 3. april 2017. Mange sommerhusejere havde svært ved at komme igennem med deres indberetning til Energinet.Dk inden tidsfristens udløb, ligesom deres telefonsystem ej heller har fungeret optimalt.

Dertil kommer, at mange sommerhusejere ikke eller meget sent er blevet opmærksom på mulighederne for erstatning. Mange sommerhusejere har ikke haft mulighed for at blive bekendt med afholdelsen af det offentlige møde den 6. februar 2017 i Kloster, der kun var indvarslet i de lokale aviser, også selv om flertallet af sommerhusejere har bopæl udenfor lokalområdet. På mødet blev bl.a. erstatningsreglerne omtalt.

Ved henvendelse til Energinet.Dk har vi gjort dem bekendt med denne meget uheldige situation for sommerhusejere, der ikke eller først meget sent er blevet opmærksom på mulighederne for at søge erstatning.

Konklusionen på henvendelsen er blevet, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation. Det lyder således i lov om vedvarende energi:

 Dispensationsadgangen vil tillige kunne anvendes, såfremt ejeren af ejendommen af særlige grunde ikke havde mulighed for at blive opmærksom på annonceringen af det offentlige møde eller ikke kunne fremsætte krav inden for 4 ugers fristen på grund af sygdom, længere tids bortrejse eller lignende.”

Derfor: Hvis du/I ønsker at fremsætte et erstatningskrav og ikke har været bekendt med annonceringen eller forhindret på anden vis, så tag kontakt til Energinet.Dk og send jeres erstatningskrav hurtigst muligt.

Husk det er vigtigt at begrunde, hvorfor man er forsinket – manglende information- bortrejse  m.m.

 

Med venlig hillsen

Bestyrelsen I STOPVesterhavSYD

Preben Greibe