VEDTÆGTER FOR

Foreningen STOP Vesterhav SYD

 

§1. Foreningen navn og adresse:

Foreningens navn er STOP Vesterhav SYD. Adressen er hos formanden.

§2. Foreningens formål:

Foreningens formål er

  • at bidrage til bevarelse af Holmslands Klit som det meget smukke naturområde, det er – til glæde og gavn for de mennesker, der lever der, for sommerhusejerne og for de mange turister.
  • at friholde Holmslands Klit for kystnære havmøller – sekundært at få evt. kystnære havmøller placeret mindst 20 km fra kysten.

Foreningens mål søges bl. a. opnået ved afholdelse af møder, informationsvirksomhed og nedsættelse af arbejdsgrupper.

Foreningen er partipolitisk neutral.

§3. Medlemskab:

Enhver person, virksomhed, forening eller organisation, der kan gå ind for formålet under §2, vil kunne optages som medlem under forudsætning af, at medlemskabet kan godkendes af bestyrelsen.

§4. Kontingent:

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingent ved etablering af foreningen er 200,- kr.

§5. Bestyrelsen:

Foreningens arbejde ledes af en for et år ad gangen på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer ligesom der vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer, og fastsætter i øvrigt selv sin Forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsordenen skal angives sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer incl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Et bestyrelsesmedlem fører protokollen over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af bestyrelsen.

§6. Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår løber fra 01.10. til 30.09

Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 30.09.2016.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den på generalforsamlingen for et år ad gangen valgte revisor.

§7. Afholdelse af generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller det skriftligt kræves af mindst 10 % af medlemmerne.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages forudgående varsel via e-mail til hvert enkelt medlem. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor de af vedtægterne fastsatte grænser.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Eventuelt.

Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. august. Alle forslag til behandling på en generalforsamling skal vedhæftes eller beskrives i indkaldelsen.

Ved afstemning gælder i almindelighed simpelt flertal – undtaget er dog ændringer af vedtægten eller opløsning af foreningen.

Der tilkommer hvert medlem een stemme uanset om medlemmet er en privatperson, forening, organisation eller en virksomhed. Hvert medlem kan derudover stemme med en fuldmagt fra et andet medlem. Fuldmagten skal være skriftlig.

 

§8. Vedtægtsændringer:

Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer

§9. Opløsning af foreningen:

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige stemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Foreningens eventuelle formue skal ved opløsning tilfalde velgørende formål i området – efter generalforsamlingens beslutning.

§10.Tegning og hæftelse:

Foreningen forpligtiges ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20.2 2016

Preben Greibe – Formand

Thue Amstrup-Jørgensen – Næstformand

Ellen Marie Vestergaard – Kasserer

Jørgen Majland Hansen

Lars Schwartz Hasen

Se vedtægter som pdf her (underskrevet)