Af Jens Kirk, Velling Kirkeby 14 c, 6950 Ringkøbing

I Danmark har vi Følgende som Unescos Verdensarv: Vadehavet, Stevns Klint, Kronborg Slot, Roskilde Domkirke, Jelling Stenene, Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland og Brødremenighedsbyen i Christiansfeld. Yderligere har vi som Kulturarv: Hover Kirke, Vor Frue Kirke, Sydney Opera House og Østbroen over Storebælt. Når jeg skriver dette, så er det fordi man kan undre sig over, at man nu vil spolere noget så unikt som udsigten over havet fra klittangen mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet på strækningen mellem Søndervig og Hvide sande med Kystnære Havvindmøller. En strækning som måske burde være på enten på Unescos eller Kulturarvs listen. det er også tankevækkende at hverken Danmarks Naturfredningsforening eller Miljøstyrelsen ikke har protesteret kraftigt. Akademirådet og Landskabsudvalget har i høringssvar pointeret hvor ødelæggende det vil være for et unikt klitlandskab. Energistyrelsen har udgivet rapporter i 2012 om kystnære havvindmøller om bl.a., hvor visuelt forstyrrende disse vil være placeret kun godt 4 – 8 km fra kysten. Men alligevel vedtager Folketinget 17. nov. 2016 de kystnære møller i den grønne omstillings hellige navn. Politiske drillerier går forud for visioner og sund fornuft. Helt illusorisk bliver det når den beslutning man i 2012 tog om de kystnære havvindmøller her i 2017 ikke medfører billigere strøm end ved at placere havvindmøller 25 – 30 km ude på havet. Al oplysning om skade for hele naturen og turismeerhvervet ses der helt bort fra. Politisk tror jeg ikke ovennævnte rapport er blevet behandlet?

Men hvorfor skal Vesterhav Syd placeres ud for ovennævnte strækning, når der findes alternativer.

I juni 2012 afleverer Statens embedsmænd rapporten – ”screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten”. Rapporten konkluderer uden nærmere begrundelse bl.a.: ”F.eks. vil mindsteafstanden, fra kysten til en 200 m høj mølle være 4 km ud for byer og sommerhusområder.

Screeningsrapporten sendes i høring d. 25. juni 2012 til statslige myndigheder, landsdækkende organisationer samt borgmestre, hvis kommuner berøres af de mulige placeringer af kystnære havvindmøller. Sagen synes vigtigt, for høringsfristen er kun til 26. aug. 2012 – kun 2 mdr., hvor sommerferien indgår.

Havmølleudvalgets rapport sendes som ovenfor anført i høring bl.a. til Ringkøbing – Skjern kommunes Borgmester, formand for Hvide Sande havn. Borgmesteren overlader benarbejdet med at sikre lokal opbakning til Havnedirektøren, der ser et potentiale for havnen beskæftigelsesmæssigt, hvis der kommer en havmøllepark. Havnedirektøren holder d. 1. aug. 2012 møde med sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland klit og Søndervig Beboerforening for at orientere om de kystnære havvindmøller. Havnedirektøren får den meget klare melding fra mødedeltagerne, at hvis der skal være møller ud for Holmsland Klit, skal de rykkes mindst 20 km ud. Ikke desto mindre arbejder Havnedirektøren med Borgmesterens velsignelse videre med en visualiseringsplan for, hvordan kystnære havvindmøller kan placeres i en vifte ud for Hvide Sande. Planen forelægges ikke på mødet 1. aug. 2012.

Visualiseringsplanen vedlægges som bilag til Byrådets positive høringssvar til Energistyrelsen d. 24. aug. 2012 – og kommunens forvaltning har oplyst, at der ikke efter afgivelse af Byrådets høringssvar er gjort noget som helst for at følge op på den foreslåede udformning af Vesterhav Syd. Forslaget er mindre indgribende end det foreliggende forslag fra Vattenfall.

Turisterhvervet på Holmsland Klit involveres kun ved den lokale turistforeningsformand fra Hvide Sande der sammen med Havnedirektøren tegner den tvivlsomme lokale opbakning til Vesterhav Syd. Alle de lokale aktører indenfor turisterhvervet – sommerhusudlejningsbureauer, campingpladser, andre servicevirksomheder mv. holdes udenfor, kender intet til planerne – Havnen og formanden for turistforeningen på Holmsland Klit har besluttet, hvad der er godt for området.

På sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klits årsmøde lørdag d. 25. aug. 2012 får Borgmesteren en klar tilbagemelding fra samtlige sommerhusgrundejerforeninger om at man ikke ønsker kystnære møller tæt på kysten. Borgmesterens svar er: ”Sommerhusgrundejerforeningerne vil ikke fremtidigt blive hørt i sådanne sager!”.

Ved at se bort fra den modstand, som allerede i 2012 var fremme – lykkedes det Borgmesteren bistået af Havnedirektøren og den lokale turistforeningsboss at overbevise det samlede Byråd i kommunen om de store perspektiver for beskæftigelsen omkring Hvide Sande havn. Turismedimensionen undlod Byrådet helt at indtænke.

I efteråret 2012 træffer et flertal i Folketinget en heroisk beslutning, der viser sig at være langtidsholdbar, selv om den væsentlige forudsætning – samfundsøkonomien om de kystnære havvindmøller – ændrer sig meget frem til efteråret 2016.

Der udpeges 6 lokaliteter, herunder Vesterhav Syd, der efter nærmere VVM – undersøgelse ender med at blive udvalgt sammen med Vesterhav Nord efter licitation. Jeg skal ikke komme nærmere ind på VVM – processen, men med afvisning af alle ideer og indvendinger med begrundelsen at det Folketinget bestemt, har det været en skin proces.

Hvor længe det samlede Byråd i kommunen var udvidende eller vidende om at den kystnære havvindmøllepark ikke blev ud for Hvide Sande, men ud for kysten mellem Søndervig og Hvide Sande står hen i det uvisse? Men det er kendsgerning, at det flertal der i efteråret 2016 udenom Borgmesteren henvender sig til Energiministeren er alt for sent ude – beklageligvis.

Den 25. sept. 2016 er der offentligt møde med Energiminister Lars Chr. Lilleholt i Kloster kulturcenter. Energiministeren fortæller på mødet for 350 fremmødte borgere om hans og Venstre Regeringens holdning til de kystnære Havvindmøller. Projektet er økonomisk tvivlsom og vil ødelægge kysterne. Ministerens melding giver håb om at fornuften nu endelig vil sejre.

Også sept. 2016 vi endelig projektet. Vattenfall vinder udbuddet og offentliggør deres projekt over for offentligheden og de politiske beslutningstagere i Folketinget med tvivlsomme visualiseringer, der ikke reelt viser, hvordan der projekt vil påvirke kysten. Opstillingen er ikke let forståelig og ikke længst ude i det screenede område som blev anbefalet i VVM – redegørelsen. Kort og godt nærmest Worst case. Samtidig rasler prisen på havmøllestrøm ned.

  1. nov. 2016 indgås et bredt forlig om PSO afgiften og om at Vesterhav Syd og Vesterhav Nord skal etableres. I dec. 2016 giver Energistyrelsen etableringstilladelse til Vattenfall.
  2. feb. 2017 indkalder Vattenfall og Energinet.dk til det lovbestemte offentlige møde i Kloster kulturcenter kl. 19.00. En mandag aften hvor langtfra alle sommerhusejere har mulighed for at være tilstede. Hvorfor ikke i en weekend, hvor de langt henne fra havde mulighed for at være tilstede? Mødet var nærmest en parodi. De viste visualiseringer af projektet var useriøse. Orienteringen om værditabsordningen og erstatningskrav var OK. Efter udløbet af fristen for at anmelde erstatningskrav efter værditabsbestemmelserne i loven om vedvarende energi mod Vattenfall, har ca. 550 ejere af sommerhuse og helårsbeboelser anmeldt et krav på omkring 400 mio. kr. Hver enkelt har indbetalt 4000 kr. for at få deres erstatningssag vurderet af en taksationskommission. Beløbet tilbagebetales, hvis anmelderen får ret.

 

I juni 2017 stillede jeg følgende spørgsmål til Energistyrelsens direktør Morten Bæk:

”Du ved, jeg ved , hvad der står i VVM-redegørelsen mht. placering af Vesterhav Syd Vindmøllepark, og derfor, hvorfor påpeger Energistyrelsen ikke at redegørelsen skal følges mht. et letforståeligt geometrisk mønster og ikke som vist i Vattenfalls plan, som jo nærmer sig ”Worst case” og hvorfor ikke længst ude i det screenede område og så f.eks. i 2 rækker”

Energistyrelsens direktør svarer:

Der er i etableringstilladelsen af 22. dec. 2016 vilkår om, at vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe.

Energistyrelsen har med vilkåret ment, at vindmøllerne ikke må opstilles på en måde, som kan virke helt tilfældigt eller rodet, og at vindmøllerne skal opstilles i mønstre, som kan opfattes af øjet. Energistyrelsen vurderer, at det parklayout, som Vattenfall p.t. arbejder med, og som blev præsenteret på borgermødet om værditabsordningen i feb. 2017, opfylder vilkåret om, at vindmøllerne skal opstilles i et letforståeligt geometrisk mønster.

Der er i etableringstilladelsen af 22. dec. 2016 også vilkår 4.7, hvor der står, at vindmølleropstiller skal tilstræbe, at der opstilles færre men højtydende møller, og det desuden skal tilstræbe, at møllerne placeres så langt fra kysten som muligt.

Det har været en forudsætning for udbuddet af de kystnære havvindmøller, at opstilleren skulle kunne bruge hele forundersøgelsesområdet til opstilling af havvindmøller. Vattenfall arbejder p.t. med et parklayout, hvor de anvender få højtydende havvindmøller, som er placeret tæt op af grænserne til forundersøgelsesområdet. Vattenfall har over for Energistyrelsen oplyst, at dette parklayout er det mest økonomisk fordelagtige.

Energistyrelsen vurderer, at det parklayout, som Vattenfall p.t. arbejder med, opfylder 4.7 i etableringstilladelsen af 22. dec. 2016.

Mit svar på dette svar fra Energistyrelsens direktør, er at Energistyrelsen fortolker

Retningslinier i VVM – redegørelsen til fordel for Vattenfalls projekt, selv om det er i åbenlyst strid med VVM – redegørelsen.

Og så kan vi fortsat her først i september 2017 konstatere, at Energiklagenævnet under Erhvervsministeriet endnu ikke efter langt over et halvt års arbejde ikke har fundet ud af, hvordan de indkomne klager fra januar mdr. 2017 skal behandles. Dette er helt uanstændigt!

DET ER IKKE FOR SENT, MØLLERNE ER IKKE SAT OP ENDNU. TIDEN ER INDE TIL RETTIDIG OMHU!