VVM for Kystnære havmøller.

Havmøllepark Vesterhav Syd, er ét af 6 kystnære havmølleområder, der er omfattet af et bredt politisk forlig i Folketinget (alle partier undtagen Liberal Alliance) om opførelse af kystnære havmøller med en samlet effekt på 350 MWatt.
De kystnære havmøller planlægges opført tæt på land, mellem 4 og 8 km for at billigøre el-prisen. Havmøller, som eksempelvis Horns Rev møllerne, har typisk været placeret minimum 15 – 20 km ude i havet.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er på statens vegne ansvarlig for planlægningen og den udbudsproces, hvor udvalgte tilbudsgivere skal give pris på, hvad det skal koste at levere strøm fra kystnære havmøller.

Naturstyrelsen har i foråret 2015 offentliggjort en VVM undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) af Havmøllepark Vesterhav. Frem til 30. juni 2015 har det været muligt at fremkomme med indsigelser og bemærkninger til VVM- redegørelsen.

VVM redegørelsen har som forudsætning, at placering af Havmøllepark Vesterhav Syd ikke står til diskussion, da Folketingsflertallet har besluttet den kystnære placering af møllerne mellem 4 og 8 km fra kysten.

Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit har sendt indsigelse mod projektet, tillige med andre privatpersoner og organisationer:

Naturstyrelsen behandler pt. de mange indkomne bemærkninger og indsigelser.

Uanset, at de statslige myndigheder ikke har behandlet og taget stilling til de mange indkomne indsigelser, har Energistyrelsen nu bedt private tilbudsgivere om at afgive tilbud på, hvad det skal koste at producere el fra kystnære møller, herunder møller i Vesterhav Syd. Udbudsprocessen løber frem til april 2016, hvorefter Energistyrelsen vil tage stilling til de indkomne tilbud.

For den eller de kystnære områder, som bliver udvalgt, vil planlægningsgrundlaget herefter blive tilrettet den pågældende entreprenørs tilbud mht. til mølleplacering, mølleantal og møllehøjde.

Du kan læse hele VVM-redegørelsen her:

Henvendelse om VVM sagen og den offentlige proces kan rettes til:

Ivan Laursen
E-mail: laurs@stofanet.dk
Mobil 23 43 85 08